bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

College van B&W van Son bepleit tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het hoofdwegennet op te nemen in provinciaal bestuursakkoord.

woensdag 20 mei 2015

In de brief wordt er bij de provincie nadrukkelijk op aangedrongen om de tweede aansluiting van Ekkersrijt op het hoofdwegennet op te nemen in het af te sluiten bestuursakkoord.

Vandaag stuurt het college van de gemeente Son en Breugel een brief naar Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de onderhandelaars van het aanstaande provinciale bestuursakkoord. Het bestuursakkoord wordt aanstaande vrijdag 22 mei besproken in Provinciale Staten. In de brief wordt er bij de provincie nadrukkelijk op aangedrongen om de tweede aansluiting van Ekkersrijt op het hoofdwegennet op te nemen in dat bestuursakkoord.

De inhoud van de brief:

Provinciale Staten van Noord-Brabant

Postbus 90.151

52OO MC DEN BOSCH

 

Onderwerp

Verzoek tot opname tweede ontsluiting

Ekkersrijt op hoofdwegennet in

Bestuursakkoord provincie Noord-

Brabant 2015 - 2019

 

Geacht college,

ln uw vergadering van 22 mei a.s. behandelt u het Bestuursakkoord 2015 - 2019 van onze provincie (bestuursakkoord). Hierin is aangegeven dat de oost-westverbinding van de Ruit rond Eindhoven niet zal worden aangelegd. Het bestuursakkoord sluit daarmee aan bij de politieke realiteit in de regio. ln het bestuursakkoord wordt tegelijkertijd erkend, dat een aantal knelpunten daarmee niet is opgelost en vooralsnog niet voorziet in 'snelle en slimme verbindingen voor inwoners en bedrijven'. Het bestuursakkoord geeft tevens aan, dat 'vanwege de bijzondere en urgente situatie' de knelpunten in Zuidoost Brabant met voorrang worden aangepakt.

ln dat verband brengen we de tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het hoofdwegennet graag onder uw aandacht. De bestaande aansluiting op het hoofdwegennet is te gering om het gegroeide en groeiende verkeersaanbod te kunnen verwerken. Ekkersrijt is een wezenlijk onderdeel van de Brainport Eindhoven. De provincie Noord-Brabant heeft destijds bij de bestemmingsplanprocedure aangedrongen toe te staan dat het bedrijventerrein intensiever bebouwd gaat worden. De verkeersaantrekkende werk¡ng van het regionale bedrijventerrein groeit bovendien sterk, mede door de ruimte die het bestemmingsplan biedt. Concrete voorbeelden zijn de uitbreiding van Prodrive, van IKEA en de Meubelboulevard; de vestiging van Rhenus, Post.NL en MediaMarkt. Bovendien zijn in de logistieke sector, door herontwikkeling en intensivering, bouwplannen aangekondigd van meer dan 125.000 m2en ruim 1.000 nieuwe banen. Goede bereikbaarheid is van doorslaggevend belang voor de doorontwikkeling van Ekkersrijt en het functioneren van de meer dan 350 bedrijven op Ekkersrijt.

Juist de logistieke sector verlangt een uitmuntende autobereikbaarheid. De druk op de Ekkersrijt 10.000, de enige ontsluitingsweg direct naar/van het hoofdwegenstelsel, neemt toe. De laatste tijd ervaren wij helaas dat de enige ontsluitingsweg van het bedrijventerrein nu al danig verstopt raakt. De regionale kranten hebben hierover de afgelopen maanden reeds bericht.

Mocht dit structurelere vorm aannemen, dan belemmert dit eveneens de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Ekkersrijt (waaronder Science Park en Meubelboulevard) met andere vervoersmodaliteiten. Concreet worden hierbij genoemd de Slowlane (hoogwaardige fietsinfrastructuur) en de HOV-verbinding vanuit Eindhoven naar Ekkersrijt.

De tweede aansluiting was een onomstreden, noodzakelijk bevonden (vanwege de voortgaande groei van productie, logistiek en grootschalige detailhandel op dit regionale bedrijvenpark) onderdeel van de plannen voor de Ruit, en was in het project ook financieel voorzien. Het heeft ons dan ook verbaasd, dat de tweede ontsluiting Ekkersrijt ontbreekt in het rijtje voorbeelden van knelpunten in Zuidoost Brabant.

Met deze brief verzoeken wij u nadrukkelijk tot opname van een tweede ontsluiting van het regionale bedrijvenpark Ekkersrijt op het hoofdwegennet in de uitvoering van het bestuursakkoord. Wij zien uit naar een goede samenwerking met het nieuwe college van Gedeputeerde Staten om de ontsluiting van Ekkersrijt ook voor de toekomst goed te regelen

 

Burgemeester en Wethouders van Son en Breugel,

Hieronder de link naar de vandaag verstuurde brief.

 Brief verzoek opname 2e ontsluiting Ekkersrijt 

2020 Bedrijvenpark Ekkersrijt.