bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Eenrichtingsverkeer bij Kanaalstraat is feit!

vrijdag 1 maart 2019

Definitief Verkeersbesluit.
Eénrichtingsverkeer Ekkersrijt 3200

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel heeft een definitief verkeersbesluit genomen.

Het betreft het opheffen van de gesloten verklaring van de Ekkersrijt 3200 tussen Ekkersrijt 3000 en Kanaalstraat en het instellen van éénrichtingsverkeer (uitgezonderd (brom-)fietsers) op dat wegvak. Voorzien is dat gemotoriseerd verkeer niet meer vanaf Ekkersrijt naar de hefbrug Son e.v. mag rijden. Bij de voorbereiding van dit besluit is een zienswijzenperiode doorlopen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het concept-verkeersbesluit. Het concept-verkeersbesluit is definitief en ongewijzigd vastgesteld.

Het definitieve verkeersbesluit is op 1 maart 2019 officieel gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt het verkeersbesluit inzien op www.officielebekendmakingen.nl (Jaargang 2019, Nr 12049).

Tegen dit verkeersbesluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht diegene die tegen het ontwerpbesluit zienswijze heeft ingediend of diegene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, beroep aantekenen bij de rechtbank Oost-Brabant. De beroepstermijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd. Bij onverwijlde spoed, hebt u de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen, indien u tevens een beroepsschrift hebt ingediend. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd.

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.