bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Jansen vraagt vergunnig aan voor nieuwe machine.

maandag 3 oktober 2016

Dit is te lezen in de 'Aangevraagde omgevingsvergunning milieu' van A. Jansen B.V. te Son en Breugel. De inhoud is alsvolgt:
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van A. Jansen B.V. Son een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Natuurbeschermingswet ontvangen. De aanvraag betreft een aanvraag om een veranderingsvergunning ingevolge de Wabo voor het onderdeel milieu en bouwen en een aanvraag om vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet vanwege de realisatie van een thermische reinigingsinstallatie binnen de inrichting, gelegen aan Kanaaldijk-Zuid 24 te Son en Breugel.
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Natuurbeschermingswet de vergunning voor de aanvraag te verlenen.
 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 3 oktober 2016 tot en met 14 november 2016 bij de gemeente Son en Breugel ter inzage. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, dient u contact op te nemen met de heer J. van den Braak of de heer A. Obbema van de gemeente Son en Breugel, telefoon 0499 - 491491. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met S.W. Adelaar, telefoon (013) 206 05 57.
Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.
 
Een ieder kan tot en met 14 november 2016 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant te worden ingediend.
 
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.
 
Aan deze procedure is het zaaknummer 14110074 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.
 
Indien u vragen heeft, of bezwaar wilt maken, neem dan contact op met een van bovenstaande personen.


 

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.