Home / Ondernemersvereniging / nieuws

28-03-2023

Afgelopen maandag te weten 20 maart jl. tekenden de gemeente Son en Breugel, de provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Ondernemersvereniging Ekkersrijt, Van der Loo Retail & Vastgoed en Prodrive Technologies de intentieverklaring voor de verduurzaming van Ekkersrijt. Deze aanpak is onderdeel van de ‘Grote Oogst’, waarmee de provincie Noord-Brabant een impuls geeft aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en voor een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kunnen bedrijventerreinen een grote bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie.


“Veel bedrijven zijn bezig met verduurzaming, maar wat er relatief weinig gebeurd is dat bedrijven over de bedrijfslocatie heen kijken en met elkaar om de tafel gaan zitten om het meer of minder gebruik met elkaar te delen”, aldus Erik Ronnes, gedeputeerde provincie Noord-Brabant. Daarom hebben de provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Ondernemersvereniging Ekkersrijt en enkele bedrijven een plan van aanpak gemaakt om de gezamenlijke duurzaamheidsdoelen te realiseren. De aanpak is zowel thema- als gebiedsgericht. De vier hoofdthema’s zijn: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en stikstofreductie.  “Ik ben blij dat ook het waterschap zich heeft aangesloten, want we hebben ook op het gebied van waterontwikkeling op Ekkersrijt nog een grote opgave”, zo laat wethouder Jan Boersma weten.

Volgens de initiatiefnemers is er bewust gekozen om de vier hoofdthema’s te koppelen aan de bredere (gebiedsgerichte) ontwikkelingen op Ekkersrijt, zoals mobiliteit en beleving van het gebied. Daarbij wordt er ook aansluiting gezocht bij de al lopende gebiedsontwikkelingen op bijvoorbeeld het Sciencepark en de Meubelboulevard. De komende tijd zal vooral gekeken worden naar:

  • Elektriciteitsaanpak als de motor van verduurzaming, inclusief aanpak voor netcongestie;
  • Verbrede aanpak van de groenstructuur op Ekkersrijt;
  • Verdiepend inzicht in het watersysteem op Ekkersrijt-West;
  • Verbreden en versterken van de inrichting van de Ecologische Verbindingszone op Ekkersrijt-West;
  • Klimaatbestendige inrichting van de Meubelboulevard.

Samen werken aan de toekomst van Ekkersrijt
De bedrijven op Ekkersrijt zorgen samen voor veel werkgelegenheid. Om dit te behouden en zelfs te laten groeien, is het van belang dat er samen met ondernemers gewerkt wordt aan een bedrijventerrein dat aantrekkelijk blijft voor bedrijven en (toekomstige) werknemers. Voor de toekomstbestendigheid van Ekkersrijt is verduurzaming van het bedrijventerrein als geheel en van de bedrijfslocaties noodzakelijk. De aanpak gaat ervanuit dat in de komende periode meer bedrijven zich willen gaan aansluiten bij de (deel)projecten. Volgens gedeputeerde Ronnes heeft de provincie Noord-Brabant een budget van 750.000 euro hiervoor beschikbaar gesteld: “Natuurlijk beseffen wij dat dit relatief een klein bedrag is, maar het is dan ook bedoeld als aanjager om de partijen te stimuleren te gaan samenwerken.”

Project ‘Grote Oogst’
Met het project ‘Grote Oogst’ wil de provincie Noord-Brabant 13 grote bedrijventerreinen sneller verduurzamen. Door integraal en gebiedsgericht (samen) te werken, kunnen slimme oplossingen bedacht worden die impact hebben op meerdere thema’s. Zo vangen groene daken niet alleen water op, ze koelen ook de omgeving en maken daarmee zonnepanelen efficiënter. En door lokaal (rest)materiaal te hergebruiken wordt energie bespaard en CO2- en stikstofuitstoot voorkomen, bijvoorbeeld doordat er minder vervoersbewegingen nodig zijn.

Kijk voor meer informatie op Project Grote Oogst (brabant.nl)

Tekst is mede geschreven door Adrie Neervoort van en

Christel Porrey, communicatieadviseur Gemeente Son en Breugel