bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Wederom goed resultaat voor Janssen de Jong in 2018.

donderdag 23 mei 2019

Voor Janssen de Jong Groep stond het jaar 2018 in het teken van vernieuwing van het topmanagement, de wederopbouw van onze onderneming op Sint Maarten en het vaststellen van nieuwe strategische doelstellingen.

Met ontwikkelingen op het gebied van innovatie en duurzaamheid, zoals Woody Building Concepts, Gasloos bouwen en de oplevering van Hato Airport te Curaçao kunnen we terugkijken op een succesvol jaar. Dit is terug te zien in de cijfers. De groep behaalde een goed EBITDA resultaat van 34 miljoen (inclusief eenmalige bijzondere bate Drienerveld van circa 10 miljoen die in dit persbericht nader wordt toegelicht) en € 20 miljoen na belastingen.

Kerncijfers

·       Omzet: € 419 miljoen (2017: € 393 miljoen)

·       Operationeel resultaat (EBIT): € 28 miljoen (2017: € 18 miljoen)

·       Resultaat na belasting: € 20 miljoen (2017: € 13 miljoen)

·       Solvabiliteit: 33% (2017: 28%)

De verwachte groei in omzet in 2018 is meer dan behaald (toename ruim 6,5%). De totale liquiditeitspositie bedroeg per 31 december 2018 € 11 miljoen, wat ten opzichte van 2017 een verbetering is van € 26 miljoen. De investeringen in 2018 bestonden zoals verwacht hoofdzakelijk uit vervangingsinvesteringen, zowel in de materiële vaste activa als uit het in stand houden van een gezonde voorraad grondposities ten behoeve van Projectontwikkeling. De omvang van het personeelsbestand is zo goed als gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Het aantal medewerkers is in 2018 met 14 medewerkers toegenomen.

Een groep met ambitie
Janssen de Jong Groep is ambitieus. Om deze ambitie tot een succes te maken hebben wij in 2018 onze organisatiestructuur gewijzigd. Naast het cluster Bedrijfshuisvesting is in Nederland een tweede cluster Projectontwikkeling & Bouw gevormd. Daarnaast is Pieter van Gulik met ingang van 1 september 2018 met pensioen gegaan. Hans Smits: “Met de benoeming van de internationaal georiënteerde topman Pieter Pijper (52) als lid Raad van Bestuur en CFO van Janssen de Jong Groep leggen we nog meer de nadruk op innovatie en de verbinding tussen onze ondernemingen in binnen- en buitenland”.

Cluster Projectontwikkeling en Bouw: innovatieve ontwikkelingen
Het cluster Projectontwikkeling en Bouw bestaat uit Janssen de Jong Projectontwikkeling, Janssen de Jong Bouw Zuid, Janssen de Jong Bouw Oost, Janssen de Jong Bouw Noord, Janssen de Jong OnderhoudPlus, Koninklijke Woudenberg, Meesters In, Binder Art Services en Van der Vegt smeed- en constructiebedrijf.

De bedrijven kunnen terugzien op een positief jaar. Zeker op het gebied van innovatie: Janssen de Jong Projectontwikkeling heeft in 2018 besloten uitsluitend woningbouwprojecten zonder gasaansluiting te ontwikkelen. De ontwikkelaar heeft inmiddels ruim 700 gasloze woningen gerealiseerd of in aanbouw en meer dan 600 gasloze woningen in ontwikkeling. Een deel van deze woningen wordt door Janssen de Jong Bouw gerealiseerd.

Janssen de Jong OnderhoudPlus heeft in 2018 voor Wonen Limburg 454 woningen

verduurzaamd als onderdeel van het ketensamenwerkingscontract Energetische maatregelen.

Cluster Bedrijfshuisvesting: uitstekend gepresteerd
Het cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep wordt gevormd door Hercuton, Remco Ruimtebouw, ServicebouwPlus, Hafkon International, Woody Building Concepts, pvvT en Ocmer. De bedrijven opereren ieder onder haar eigen merknaam en beschikken ieder over eigen specifieke kennis en ervaring. Afhankelijk van de vraag van de klant kijkt het cluster welk beton-, staal- of hybride-concept en/of welke totaaloplossing voor onderhoud, renovatie en verbouwing het beste aansluit bij diens wensen en behoeften.

Het cluster heeft in 2018 uitstekend gepresteerd. Een opvallende oplevering was het nieuwbouwproject Imagewharf. Het project omvat drie loft kantoren en een parkeergebouw in de Houthavens in Amsterdam. Verder werden er verschillende BREEAM gecertificeerde projecten gerealiseerd. Een bijzonder succesvol voorbeeld is het all-in electric sorteercentrum van DHL in Zaltbommel. Dit is het grootste sorteercentrum van de Benelux. Hercuton realiseerde dit

BREEAM-Excellent gecertificeerde en volledig gasloze gebouw op een perceel van maar liefst 90.000 m².

Cluster Caribbean: goed resultaat ondanks uitdagende markt

Het cluster Caribbean bestaat uit Curaçaose Wegenbouw Maatschappij, Eigen Woning Plan, Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij, Mijnmaatschappij Curaçao, Betonindustrie Brievengat, Albo Caribbean, Albo Aruba, Arubaanse Wegenbouw Maatschappij, Windward Roads, Saba Roads & Construction en Anguilla Road & Construction.

Over de gehele linie heeft het cluster zich goed weten aan te passen aan de moeilijke omstandigheden. Het lokale management komt met (innovatieve) ideeën en ontwikkelingen. Dankzij de bijdrage van de in 1998 opgerichte Stichting Signaal Sosial zetten zij zich niet alleen in voor de groep maar ook voor de samenleving op de verschillende eilanden.

De bedrijven hebben wederom goed samengewerkt, wat resulteerde in succesvol opgeleverde projecten zoals de vernieuwing van de runway van het Yrausquin airport te Saba, de uitbreiding van Curaçao International Airport en de Kooyman Mega Store te Curaçao.

Drienerveld
Eind 2018 is na een periode van 14 jaar een einde gekomen aan een langslepende juridische procedure over het instorten na extreme sneeuwval van een door Janssen de Jong Groep gebouwd bedrijfspand. De procedure was toegespitst op het feit of hier wel of niet een constructiefout aan ten grondslag lag. Janssen de Jong Groep is in cassatie door de Hoge Raad in het gelijk gesteld. Dit positieve vonnis heeft geleid tot een vrijval van een reeds eerder getroffen voorziening (2017) ten gunste van het resultaat van 2018 ter grootte van circa 10 miljoen. Tegen dit vonnis is geen beroep meer mogelijk. De aan deze voorziening gerelateerde cash was reeds eind 2017 ontvangen.

Duurzaam
In 2018 lag een belangrijke focus op innovatie op het gebied van duurzaamheid. Dit vertaalt zich onder andere in het aanpassen van F-label woningen naar energie neutrale woningen in een periode van slechts vijf dagen. Ook gasloos bouwen stond in 2018 bij meerdere dochterondernemingen hoog op de agenda. De ondernemingen ontwikkelden zich ook verder op het gebied van circulair bouwen. In de Caribbean werd er gewerkt aan recyclingmogelijkheden van asfaltproductie. In Nederland was er volop aandacht voor de ontwikkeling van circulaire woningbouwprojecten.

Human Capital
De medewerker centraal. Dat is één van de strategische pijlers van Janssen de Jong Groep. Elk jaar koppelt Janssen de Jong een jaarthema aan onze slogan ‘Let’s build happiness’. 2019 staat in het teken van de gezondheid van onze medewerkers. Een gezonde levensstijl wordt gevoed door verschillende aspecten. Daarom is er gekozen voor vier gerelateerde thema’s: voeding, beweging, balans werk/ privé en veiligheid. Gedurende het hele jaar geven we door middel van verschillende acties invulling aan deze thema’s. Via de website en onze sociale media kanalen zijn deze acties te volgen. 

Genderdiversiteit op de werkvloer
Janssen de Jong is zich bewust van de meerwaarde van een juiste balans tussen vrouwen en mannen op de werkvloer. Diversiteit in onder meer de directieteams, de managementlaag daaronder en commerciële en uitvoerende functies maken de bedrijven effectiever en winstgevender. De afgelopen jaren zijn er zowel op directieniveau als in de commerciële en uitvoerende functies vrouwen aangesteld. De komende jaren zal dit waar mogelijk nog verder doorgevoerd worden. 

2019 – focus op innovatie en synergie 
We zijn, mede dankzij de goede marktomstandigheden, positief gestemd over het jaar 2019. In 2019 zetten we door op het in eind 2017 vastgestelde Middellange Termijn Plan voor 2018-2020. Focus ligt op innovatie, synergie tussen de groepsbedrijven en continuering van de gestage groei zoals ingezet in 2017 en 2018. Een belangrijk aandachtspunt is het aantrekken van specialistisch personeel, vakmensen en behoud van onze belangrijkste asset, onze medewerkers.

De huidige groepsfinanciering loopt af per oktober 2020. In 2019 zal het herfinancieringstraject worden opgestart zodat voor het einde van 2019 de continuïteit van de groepsfinanciering is gewaarborgd.

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.