bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

Gemeente Son en Breugel over incident Rendac.

woensdag 23 december 2015

Op 18 december 2015 heeft er een incident plaatsgevonden bij de Rendac. In dit geval ging het om een brand bij de mestvergistingsinstallatie bij EcoSon.

Tijdens het incident is opgeschaald naar een GRIP 1 situatie op basis van de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP).

Incident van 18 december 2015
Op vrijdag 18 december 2015 is omstreeks 18.45 uur een brand ontstaan in de mestvergister op het terrein van de Rendac. Op basis van de GRIP-structuur die wordt gehanteerd bij dergelijke incidenten is GRIP 1 afgeroepen en zijn de benodigde partijen zoals het Waterschap en de OMWB betrokken bij de afhandeling van het incident. Hierover zijn de ambtenaar rampenbestrijding en de (loco)burgemeester tijdig geïnformeerd.

Omstreeks 22.30 is het sein brand meester gegeven en is het incident afgeschaald.

Momenteel wordt het incident onderzocht door de verzekeringsmaatschappij. Deze rapportage zal tevens dienen als verantwoording op basis van Hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer. Dit rapport zal beoordeeld worden namens het bevoegd gezag door de OMWB.

Voorgeschiedenis
Het incident van de 18e was het derde en op het oog het grootste incident van de afgelopen anderhalf jaar. 

Het eerste incident op 1 april 2014 was een incident bij de installatie/aanpassing van een vergistingsinstallatie bij Ecoson. Daarbij is een grote hoeveelheid methaangas ontsnapt. Dit incident is als ongewoon voorval bij de gemeente Son en Breugel gemeld en is inhoudelijk namens het bevoegd gezag door de OMWB afgehandeld. Over deze afhandeling is de gemeente Son en Breugel geïnformeerd. In dit geval is ook de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV)ingeschakeld aangezien er een MARS*-melding is gedaan. De resultaten daarvan zijn recent gepubliceerd en het bedrijf heeft in overleg met de OMWB een aantal verbetermaatregelen getroffen.

*= MARS staat voor ‘Major Accident Reporting System’, een systeem waarin de aangesloten landen van de Europese Unie gegevens dienen in te voeren over incidenten met gevaarlijke stoffen boven een bepaalde drempelwaarde.

Het tweede incident op 7 november 2015 was een incident waarbij wederom een grote hoeveelheid methaan is vrijgekomen bij de vergistingsinstallatie. Ook dit incident is als ongewoon voorval bij de gemeente Son en Breugel gemeld en is inhoudelijk namens het bevoegd gezag door de OMWB behandeld. Op dit moment wordt de beoordeling van de rapportage in het kader van de afhandeling van het ongewoon voorval, beoordeeld door de OMWB. Daarbij is er door de OMWB en de Arbeidsinspectie een extra controle uitgevoerd bij de Rendac.

Rol gemeente Son en Breugel in relatie met bevoegd gezag Provincie Noord-Brabant / OMWB
Zoals eerder aangegeven heeft de provincie haar bevoegd gezag taken volledig gemandateerd aan de omgevingsdiensten. Om toch grip te houden op bestuurlijke gevoelig zaken bij Provincale inrichtingen is er een wekelijks zakenoverleg met de verschillende omgevingsdiensten en de Gedeputeerde. Incidenten zoals deze worden daar besproken.

De meest gevaarlijke bedrijven in onze Provincie mogen alleen door de OMWB worden behandeld vanwege het specifieke karakter van deze bedrijven. De overige provinciale bedrijven in onze gemeente worden behandeld door de ODZOB.

De gemeente Son en Breugel heeft dus geen formele rol gespeeld in de afhandeling van het incident, maar is conform de GRIP tussentijds geïnformeerd over het verloop van het incident.

Aangezien een dergelijk incident of een opeenvolging van incidenten bij dergelijke gevaarlijk bedrijven impact hebben op de veiligheidsbeleving van onze samenleving blijven wij nauw betrokken bij wat er speelt bij deze bedrijven.

Hierover vindt informeel overleg plaats op bestuurlijk en ambtelijk niveau tussen de omgevingdiensten, de Provincie en de gemeente. Momenteel wordt er op ons initiatief gewerkt aan een werkwijze om deze informatieuitwisseling meer structuur te geven. Daarnaast blijven wij in overleg met deze bedrijven om de belangen van onze samenleving bespreekbaar te houden.

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.