bedrijvenpark ondernemersvereniging (OVE) beveiliging bedrijven (SBBE)
Home / Bedrijvenpark / nieuws

SLOWLANE OP EKKERSRIJT FASE 2 EN 3 IN UITVOERING.

maandag 18 november 2019

De Slowlane is een 32 km lang fietspad die de economische toplocaties in de regio op de snelste en meest milieuvriendelijke met elkaar verbindt.

De Slowlane is een 32 km lang fietspad die de economische toplocaties in de regio op de snelste en meest milieuvriendelijke met elkaar verbindt.

Het wordt een vier meter breed fietspad in rood asfalt en een eenduidige en hoogwaardige uitstraling. Het moet een vrij liggend fietspad in het groen worden, dat voor een deel parallel loopt aan de snelwegen (de fastlane). Het fietspad verbindt bedrijventerreinen en campussen, zoals het ASML, Flight Forum, de Brainport Innovatie Campus, Ekkersrijt  en de High Tech Campus Eindhoven en Philips. De route voert naast de economische toplocaties ook door mooie natuur. De Slowlane is een project dat in het kader van ‘Brainport Avenue wordt uitgevoerd. Brainport Avenue betreft een gebiedsontwikkeling waarvoor het Rijk een bijdrage van 65 miljoen euro heeft gedaan.

Fase 1 langs Ekkersweijer, van de gemeentegrens tot de Verlengde Huizingaweg, is in 2017 afgerond en kende een overschot van € 107.551,-. Deze middelen zijn teruggevloeid naar de reserve ‘infrastructurele werken Ekkersrijt’. Het Definitief Ontwerp (DO) van de 2e fase is op 16 juli van dit jaar door het college vastgesteld. Het krediet voor deze fase was toen al door de raad vrijgegeven.

Bij het vaststellen van het DO van de tweede fase was al bekend dat er geen éénrichtingsverkeer op de Meubelboulevard zou worden ingesteld. Daarmee was ook duidelijk welke ruimte er is voor de derde fase van de Slowlane. Vanwege het voordeel dat kan worden behaald als de uitvoering van beide fasen 2 en 3 tegelijk wordt aanbesteed, is de ontwerpfase van het derde deel van het Slowlanetraject direct opgestart. Het DO van deze laatste fase lag deze week bij het college ter vaststelling.

Het krediet voor de aanleg van deze fase is nog niet vrijgegeven. Daarvoor is een raadsbesluit nodig. Er is sprake van een geraamd tekort. Deze wordt vooral veroorzaakt door gestegen materiaalkosten. Het geraamde tekort kan echter worden gedekt met het eerdere overschot uit de eerste fase.

Wat willen we bereiken
Met dit voorstel stelt het college het voorlopig ontwerp van Slowlane fase 3 vast. Hiermee ontstaat er een Definitief Ontwerp (DO), op basis waarvan de contractstukken opgesteld worden en een aanbesteding kan worden opgestart. Tevens wordt de raad een voorstel gedaan om het krediet vrij te geven op basis waarvan de fase 2 en 3 kunnen worden gerealiseerd in 2020.

Na vaststelling van het Ontwerp als DO ontstaat er een nieuwe baseline voor het project. Op basis hiervan worden de contractstukken uitgewerkt en de aanbesteding voorbereid. Het ontwerp is tot stand gekomen met inbreng van de aangelande bedrijven, OVE, hulpdiensten, fietsersbond, Hermes en de nutsbedrijven. Er is breed draagvlak voor het ontwerp en het proces.

Wat gaan we doen
Door de vaststelling van het VO door het college is er sprake van een definitief ontwerp (DO).

RA Infra neemt de verdere voorbereiding ter hand. Ze stellen onder andere een bestek en detailtekeningen op. Hierna wordt het project in samenwerking met inkoopbureau Bizob aanbesteed.

Uitvoering fase 3 wordt gecombineerd met fase 2 (één werkgang) en staat gepland direct na de carnavalsvakantie in 2020. Dit om te voorkomen dat het werk onderbroken wordt door vorst of onwerkbaar weer, waardoor aangelande bedrijven gedupeerd kunnen raken.

De slowlane wordt een belangrijke schakel in het wegennetwerk, die concreet bijdraagt aan de betere en fietsveiligere bereikbaarheid tussen woon- en werkgebieden.

2021 Bedrijvenpark Ekkersrijt.